Polityka prywatności


Polityka prywatności Ibematic z siedzibą w Olsztynie

 1. Polityka Prywatności zamieszczona na stronie internetowej Ibematic stanowi zbiór zasad przetwarzania danych osobowych i zasad ochrony
  prywatności stosowanych wobec osób fizycznych, nieprowadzących działalności
  gospodarczej,
 2. Podstawa zbierania i przetwarzania danych osobowych jest oparta na Rozporządzeniu Nr
  2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE2 (ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych), zwanym dalej RODO oraz na ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
  danych osobowych ( Dz.U. z 2018r. poz.1000), zwanej dalej Ustawą
 3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Ibematic jako
  Administratora, jedynie w związku ze świadczonymi usługami
 4. Ibematic dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i
  organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed
  ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z
  naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 5. Osoba korzystająca z usług świadczonych przez Ibematic
  dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie w
  związku ze świadczonymi usługami
 6. Brak udostępnienia danych osobowych przez osobę w związku ze świadczonymi usługami
  jest podstawą do odstąpienia od wykonywania tych usług przez Ibematic
 7. Przetwarzanie uzyskanych danych osobowych przez Ibematic jest
  ograniczone wyłącznie do ich przechowywania.
 8. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie pracownicy Ibematic wykonujący usługi.
 9. W niezbędnym zakresie dane osobowe w związku z realizacją usług mogą być przekazane
  zleceniobiorcom świadczącym na rzecz Ibematic, z którymi Ibematic współpracuje.
 10. Dane osobowe uzyskane przez Ibematic w związku ze
  świadczonymi usługami są przechowywane przez okres 10 lat.
 11. Uzyskane dane osobowe w ramach świadczonych usług nie są przekazywane innym
  podmiotom oraz państwom a także nie są profilowane w sieci.
 12. Ibematic jako administrator, danych nie przekazuje uzyskanych
  danych oraz nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego.
 13. Ibematic, jako mikroprzedsiębiorca nie powołuje inspektora
  ochrony danych osobowych.
 14. Ibematic prowadzi rejestr wszelkich skarg na przetwarzanie
  danych osobowych.
 15. Zgłoszone naruszenia podlegają bezwzględnemu zaewidencjonowaniu w rejestrze skarg
 16. Zgłaszanie skarg można dokonywać osobiście w siedzibie Ibematic w Olsztynie lub listownie na adres: ul. Abramowskiego 84 w Olsztynie albo
  elektronicznie na adres: ibematic1@wp.pl
 17. W przypadku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Ibematic jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki zawiadomić osobę, której dane dotyczą o
  takim naruszeniu.
 18. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Ibematic,
  jako administratora jej danymi osobowymi do:
  o dostępu do swoich danych
  o zmiany swoich danych
  o cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
  o przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora.
  o niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, Ibematic ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe ( tzw. prawo
  do zapomnienia).
  o złożyć skargę do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych w Warszawie (zwanym dalej UODO)
  o złożyć skargę się bezpośrednio do sądu, z pominięciem Prezesa UODO.
 19. Ibematic, nie informuje UODO o ewentualnych naruszeniach.
 20. W sprawach nieunormowanych w niniejszej polityce prywatności zastosowanie mają
  przepisy powołanego na wstępie RODO oraz wskazanej na wstępie Ustawy.
 21. Niniejsza polityka prywatności Ibematic obowiązuję od dnia 25
  maja 2018r.